อาวุธนิวเคลียร์จากการใช้ธาตุเนฟทูเนียม

อาวุธนิวเคลียร์จากการใช้ธาตุเนฟทูเนียม (Neptunium)

ในอดีตนั้น ธาตุพลูโตเนียม (plutonium) ถือเป็นธาตุเดียว ที่ถูกใช้ในการทำอาวุธนิวเคลียร์ แต่ในปัจจุบันนี้ ได้มีการนำเอาธาตุชนิดอื่น เข้ามาใช้ในการผลิตอาวธนิวเคลียร์ อาทิเช่น ธาตุยูเรเนียม (Uranium-235) และธาตุเนฟทูเนียม (Neptunium-237) ซึ่งถือว่า เป็นการค้นพบใหม่ โดยคณะนักวิทยาศาสตร์แห่ง Los Alamos (N.M.) National Laboratory ธาตเนฟทูเนียมนี้ ถือเป็นธาตุที่มีคุณลักษณะคล้ายกับโลหะ อีกทั้งยังเป็นธาตุที่มีคุณสมบัติทางเคมี เหมือนกันกับธาตุยูเรเนียม เพียงแต่น้ำหนักอะตอม และประจุไฟฟ้าต่างกัน เมื่อนิวตรอนของเนฟทูเนียมถูกกระตุ้น จะก่อให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ (Chain Reaction) และก่อให้เกิดพลังงานออกมา โดยที่พลังงานที่ปลดปล่อยออกมานี้ ถ้าถูกควบคุมและดูแลอย่างดี ก็จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ แต่ถ้าปราศจากการควบคุมแล้ว ปฏิกิริยาลูกโซ่จะก่อให้เกิดการระเบิดที่รุนแรงได้


( ที่มา : Science News, October 26, 2002 )

ข่าวสารเพิ่มเติม