สมาชิกสมาคม

สมาชิกสมาคม มี 4 ประเภท
การเข้าเป็นสมาชิก
  1. ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ หรือสมาชิกสถาบันให้ยื่นใบสมัคร ตามแบบของสมาคม ต่อเลขาธิการ โดยมีสมาชิกรับรอง 2 คน
  2. เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการ ให้เลขาธิการนำรายชื่อผู้สมัคร เสนอต่อที่ประชุม เพื่อคณะกรรมการ พิจารณารับเข้าเป็นสมาชิก
  3. เมื่อคณะกรรมการลงมติ รับผู้สมัครเป็นสมาชิกแล้ว ให้เลขาธิการแจ้งให้ผู้สมัครทราบ เป็นลายลัษณ์อักษร พร้อมทั้งแจ้งระเบียบการของสมาคมให้ทราบ
ค่าบำรุง

** หากมีการเปลี่ยนแปลงค่าบำรุง ต้องเสนอและได้รับความเห็นชอบ จากที่ประชุมใหญ่ เงินค่าบำรุงที่สมาชิก ชำระแก่สมาคมแล้ว ไม่อาจเรียกคืนได้ นักเรียน นักศึกษา เสียค่าสมาชิก เป็นรายปี ปีละ 50 บาท **