เอกสารเผยแพร่

สมาคมนิวเคลียร์ ได้จัดทำเอกสารทางวิชาการ ในรูปของหนังสือ วารสาร และจดหมายข่าว เขียนโดยผู้ทรงคุณวุฒิในหลายสาขา เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่สมาชิก และผู้สนใจ สามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย

โดย ศาศตราจารย์ ดร.สิรนุช ลามศรีจันทร์ เล่มนี้บอกถึงวิธีการในการปรับปรุงพันธุ์พืช ทั้งวิธีการทั่วไป และการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์ รายละเอียด วิธีการ การปรับปรุงพันธุ์พืช โดยการเหนี่ยวนำ ให้กลายพันธุ์ด้วยรังสี รวมทั้งแสดง ตัวอย่างผลการทดลอง พืชบางชนิด ที่ได้ผลดีมาแล้ว เช่น พุทธรักษา เบญจมาศ ปทุมมา ข้าว ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และลูกแพร์
  เขียนโดย อ.มลุลี ตัณฑวิรุฬห์ เล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องโภชนาการ มีรายละเอียดเรื่องการขาดสารอาหาร การขาดธาตุเหล็ก ไอโอดีน และวิตามินเอ โภชนาการในผู้สูงอายุและโรคกระดูกพรุน เทคนิคทางนิวเคลียร์และไอโซโทป รวมทั้งเทคนิคราดิโอไอโซโทปใช้ตรวจวินิจฉัย
   เขียนโดย ดร.สมพร จองคำ และคุณอารีรัตน์ คอนดวงแก้ว เล่มนี้ให้รายละเอียดของโคบอลต์และการนำมาใช้งาน ทั้งโคบอลต์ ที่มีสถานะตามธรรมชาติ หรือโคบอลต์-59 และโคบอลต์ที่ทำให้กลายเป็นสารรังสี หรือโคบอลต์-60 รวมทั้งการผลิต และการขนส่งสารกัมมันตรังสี
   เขียนโดย ดร.จารุณีย์ ทองผาสุก เล่มนี้อธิบายเรื่องของรังสีที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ผลของรังสีต่อสิ่งมีชีวิต บทบาทและสารที่ใช้ต้านสารอนุมูลว่องไว หรืออนุมูลอิสระ และการลดอันตรายจากรังสี อละการป้องกันการเกิดโรค
   เขียนโดย อ.ปรีชา การสุทธิ์ และ อ.วิทิต เกษคุปต์ ภายในเล่ม มีรายละเอียดของปฏิกิริยานิวเคลียร์ เชื้อเพลิงนิวเคลียร์แต่ละชนิด และวัฏจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ ตั้งแต่แร่เป็นยูเรเนียม จนได้เป็นแท่งเชื้อเพลิง และกลายเป็นเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วในที่สุด
   เขียนโดย ดร.จารุณีย์ ทองผาสุก และ ดร.สมพร จองคำ มีรายละเอียดการเกิดปฏิกิริยาและผลของรังสีต่อโมเลกุลและเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ผลของรังสีและอาการของผู้ป่วยที่ได้รับรังสี
   เขียนโดย รศ.พ.ญ.ภาวนา ภูสุวรรณ รศ.พ.ญ.อรสา ชวาลภาฤทธิ์ และ รศ.เรือเอกหญิง พ.ญ.เยาวลักษณ์ ชาญศิลป์
   เขียนโดย อ.วิทิต เกษคุปต์ ผศ.ปรีชา การสุทธิ์ ผศ.ดร.สมพร จองคํา และ นายอารีรัตน์ คอนดวงแก้ว