องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมสหรัฐฯ ออกมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สำหรับสถานที่ทิ้งกากกัมมันตภาพรังสี

องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมสหรัฐฯ ออกมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
สำหรับสถานที่ทิ้งกากกัมมันตภาพรังสี

องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมสหรัฐฯ (USEPA) ได้ออกมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและสุขภาพขั้นสุดท้าย (Final Health and Environmental Standard) สำหรับ Yucca Mountain ซึ่งกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ เสนอให้เป็นที่เก็บกากกัมมันตภาพรังสีที่ใช้แล้ว จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ต่างๆ ซึ่งดำเนินการในสหรัฐฯ ทั้งนี้ มาตรฐานดังกล่าว ครอบคลุมถึงผลกระทบ ที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น ต่อทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำใต้ดิน อากาศ และดิน เป็นต้น ทั้งนี้มาตรฐานกำหนดให้ระดับรังสี ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม บริเวณที่เก็บกักทั้งหมดมีค่าที่ 15 millirem/ปี

มาตรฐานดังกล่าว หรือเรียกว่า Yucca Mountain Environmental Standard นับว่าเป็นมาตรฐานแรกของโลก ที่แสดงถึงการเก็บกักกากกัมมันตภาพรังสีในระยะยาว (Long term storage) และการทิ้งของเสียที่เป็นสารกัมมันตภาพรังสี และจัดว่า เป็นมาตรฐานที่เข้มงวดอย่างยิ่ง เนื่องจากมีจุดประสงค์ เพื่อมั่นใจได้ว่า ปรระชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ๆ จะได้รับการปกป้องทั้งในปัจจุบัน และในอนุชนรุ่นหลัง

สำหรับในด้านน้ำใต้ดิน เนื่องจากสถานที่เก็บกาก ตั้งอยู่เหนือแหล่งน้ำใต้ดิน (Aquifer) ซึ่งใช้เพื่อการชลประทาน และฟาร์มโคนม ตลอดจนเป็นแหล่งน้ำดื่ม ดังนั้น จึงมีการกำหนดมาตรฐาน เพื่อป้องกันผลกระทบต่อน้ำใต้ดินโดยเฉพาะ ที่ 4 millirem/ปี

หน่วย millirem เป็นการวัดผลกระทบด้านชีวภาพ (Biologicak Effect) ของการที่เนื้อเยื่อมนุษย์ดูดซับรังสี ยกตัวอย่างเปรียบเทียบ เช่น การเอกซ์เรย์ปอด 3 ครั้ง คิดเป็นรังสีที่ได้รับเท่ากับ 18 millirem หรือการเดินทางโดยเครื่องบินข้ามสหรัฐฯ จะได้รับรังสี 14 millirem หรือค่าเฉลี่ยต่อปี background radiation จะมีค่าประมาณ 360 millirem

ทั้งนี้ USEPA กำหนดให้กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ (DOE) ต้องพิสูจน์ว่า ในรัศมี 12 ไมล์ จากสถานที่เก็บกักกากกัมมันตภาพรังสีนั้น อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด นอกจากนี้ กำหนดให้ DOE ประเมินแนวโน้มของรังสี ในน้ำใต้ดิน ในปริมาตรที่วิเคราะห์ 3,000 acre-feet ต่อปี

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะเริ่มใช้งานสถานที่เก็บกักกากกัมมันตภาพรังสีที่ Yucca Mountain นี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ ต้องเสนอแนะให้ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ให้ความเห็นชอบก่อน นอกจากนี้ คณะกรรรมการที่เรียกว่า Nuclear Regulatory Commission ต้องพิจารณาว่า กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ ได้ดำเนินการครบถ้วน ตามมาตรฐานของ USEPA ตลอดจนได้รับอนุญาต ในเรื่องอื่นๆ ครบถ้วนแล้ว กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ จะรับผิดชอบในการก่อสร้าง จัดการ และดำเนินการสถานที่ดังกล่าว ซึ่งคาดว่า จะเริ่มรับของเสียกัมมันตภาพรังสี ในราว ค.ศ. 2010 สำหรับมาตรฐาน USEPA สามารถดูได้จาก Website ที่ http://www.epa/gov/radiation/yucca

( ที่มา : Environmental Protection, July 2001)
ข่าวสารเพิ่มเติม