รายงานการเข้าร่วมประชุม ICAPP05

รายงานการเข้าร่วมประชุม ICAPP 2005
15-19 พฤษภาคม 2548
ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

1. การประชุมร่วมระหว่าง International Congress on Advances in Nuclear Power Plants กับ IAEA และ 20th KAIF/KNS Annual Conference
2. กำหนดการประชุม

2.1
วันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค. 2548
การลงทะเบียน
พิธีเปิดนิทรรศการของสมาคม และบริษัทด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์
2.2
วันจันทร์ที่ 16 ถึง วันพุธที่18 พ.ค.48
การประชุมวิชาการซึ่งประกอบด้วย
  • การบรรยายพิเศษในพิธีเปิด 6 เรื่อง
  • การบรรยาย ( Plenary Session) 5 ครั้ง 23 เรื่อง
  • การบรรยายด้านเทคนิค 10 Tracks ประมาณ 360 เรื่อง
3. สรุปประเด็นสำคัญ
3.1 Global Energy Perspective: การเลือกใช้พลังงานจะพิจารณาประเด็น Population, Economy, Energy expansion
3.2 Vision for Nuclear Energy in 21st Century กำหนดตามหัวข้อสำคัญคือ
– Clean environment, environment conservation
– Saving Economics, Competitiveness, Growth
– Public Confidence
– Sustainability
3.3
Advancement in Nuclear Power Plants กล่าวถึงวิวัฒนาการและการพัฒนาเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ดังนี้
– Gen I in 1950
– Gen II-III in 1995
– Gen IV in 2000, to be deployed before 2030
=
Generation IV International Forum (GIF): chartered in May2001 as to lead the collaborative efforts of the world’s leading nuclear technology countries and to develop nuclear generation system to meet world needs.
– Gen IV Systems
=
=
=
=
=
Gas-Cooled Fast Reactor (GFR)
Lead-Cooled Fast Reactor (LFR)
Molten Salt Reactor (MSR)
Sodium-Cooled Fast Reactor (SFR)
Supercritical Water Cooled Reactor (SWCR)
3.4 Global Nuclear Safety Regime (Already exists) กล่าวถึงเรื่องมาตรการ มาตรฐาน ระเบียบ ในเรื่องของความปลอดภัย ในการใช้พลังงานนิวเคลียร์
1) National/Regional Nuclear Safety Infrastructure
– Continuous improvements of National Safety Infrastructures
2) International Legal Instruments: Convention
– Code of Conduct on the safety and security of radioactive sources
– Openness and transparency
– Regulator’s quality management systems
3)
4)
IAEA Safety Standards
IAEA Safety Reviews and Services
– Integrated- reviews- module ( Approved)
5) Global Knowledge Network
– ANSN: Thailand, Indonesia, Vietnam, Malaysia, Philippines
3.5 Near-term Deployment of New Plant ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ เลือกใช้พลังงานนิวเคลียร์
= Requires number of elements together
1) R&D, cost effective design
2) Engineering
3) Operation feedback
4) Project delivery
5) Business model
= Drivers and priorities for new plant
1) New business model
2) Operational enhancement
3) Improved economics
4) Safety enhancement
5) Fuel cycle sustainability
4. ข้อสังเกต
4.1 ประเทศเกาหลีใต้ใช้เทคนิค reverse engineering อย่างมีประสิทธิภาพในการพัฒนา nuclear technology นับตั้งแต่การก่อสร้างในปี1974
4.2 ปัจจุบันประเทศเกาหลีใต้มี NPP 20 โรงที่เปิดใช้อยู่ คิดเป็นพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด 16,716 MWe เท่ากับ 27.9% ของแหล่งพลังงานที่นำมาผลิตไฟฟ้า และอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอีก 8 แห่ง (6,800 MWe) โดยประมาณว่าในปีค.ศ.2030 พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดจะเท่ากับ 26,300 MWe
4.3 เรื่องที่ประเทศเกาหลีใต้กำลังพัฒนาได้แก่
1) ระยะเวลาการก่อสร้าง NPP อยู่ระหว่าง 8-10 ปี
2) Plant life-time 60 ปี
3) Major design features (สำหรับ APR 1400)
– Integrated Head Assembly (IHA)
– In-containment Water Storage System (IWSS)
– Safety- Injector System (SIS)
4) Korea Advanced Liquid Metal Reactor (KALIMER)
5) Nuclear Hydrogen Production (NHP)
4.4 การส่งออกโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ สู่ประเทศในภูมิภาคเอเซียอาคเนย์
1) ประเทศอินโดนีเซีย ในปีค.ศ. 2016
2) ประเทศเวียดนามในปีค.ศ. 2017
หมายเหตุ ประเทศไทยยังไม่มีความก้าวหน้าทางด้านโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์
ดร. ชัยณรงค์ เชิดชู
อุปนายก (1)
สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย
ผู้รายงาน
ข่าวสารเพิ่มเติม