การใช้รังสีในด้านธรณีวิทยาและแหล่งแร่

การใช้รังสีในด้านธรณีวิทยาและแหล่งแร่

ดร.สมพร จองคำ และ อารีรัตน์ คอนดวงแก้ว

โดยการวัดการฟุ้งกระจายของก๊าซเรดอน-222 และยูเรเนียม-238 สามารถใช้ประโยชน์ในการหาแหล่งพลังงาน ดังนี้

  • การค้นหาแหล่งเชื้อเพลิง เช่น ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ และน้ำมัน
  • การค้นหาแหล่งแร่เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ เช่น ยูเรเนียม ทอเรียม
  • การค้นหาแหล่งน้ำใต้ดินหรือโพรงใต้ดิน (โดยวัดตริเทียม-3)
  • การทำนายแผ่นดินไหว
  • การทำนายการเลื่อนของชั้นดิน (Land slide)
  • การทำนายการระเบิดของภูเขาไฟ โดยการวัดรังสีจากโพแทสเซียม-40
  • การค้นหาแหล่งแร่โพแทสเซียมเพื่อทำปุ๋ย
  • ศึกษาอายุของก้นแม่น้ำ (Bed) อายุของวัตถุโบราณ ซากกระดูก ซากพืช ด้วยคาร์บอน-14
ข่าวสารเพิ่มเติม