การป้องกันอันตรายจากรังสีในงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ผู้ป่วยที่ได้รับสารกัมมันตรังสีเข้าสู่ร่างกาย จำเป็นต้องระมัดระวังตนเองไม่ให้รังสีไปถูกผู้อื่น เพียงเท่านี้ก็สามารถป้องกันอันตรายจากรังสีจากตัวเองไปสู่คนใกล้ชิดและคนรอบข้างได้

ข่าวสารเพิ่มเติม