กฎกระทรวงเกี่ยวกับกากกัมมันตรังสี

กฎหมายใหม่
*ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
*ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

กฎกระทรวงเกี่ยวกับกากกัมมันตรังสี ๒ ฉบับ ดังนี้

 1. ๑. กฎกระทรวงการปล่อยทิ้งกากกัมมันตรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑รายละเอียด :
  • ควบคุมการปล่อยทิ้งกากกัมมันตรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อมทางอากาศหรือทางน้ำ
  • กำหนดเกณฑ์การปล่อยทิ้งกากกัมมันตรังสีทางอากาศและทางน้ำ ดังตารางที่ ๑ และ ๒ ตามลำดับ
  • การควบคุมการปล่อยทิ้งกากกัมมันตรังสีเพื่อป้องกันมิให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องได้รับรังสีเกินกว่า ๐.๓ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี
  • ผู้ดำเนินการปล่อยทิ้งกากฯ ต้องเก็บข้อมูลไว้อย่างน้อย ๕ ปี
  • การปล่อยทิ้งกากกัมมันตรังสีที่เกินกว่าหนึ่งในสามส่วนของเกณฑ์การปล่อยทิ้งกากกัมมันตรังสี ทางอากาศและทางน้ำ ในตารางที่ ๑ และ ๒ ตามลำดับ ป้องจัดให้มีการเฝ้าระวังที่เหมาะสมและเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังนั้นไว้อย่างน้อย ๕ ปี
  • รายละเอียดข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ วิธีการเฝ้าระวัง และการรายงานข้อมูลและผลการเฝ้าระวัง แก่สานักงาน ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการประกาศกำหนด

  ที่มา: www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/089/T_0003.PDF

 2. ๒. กฎกระทรวงการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑รายละเอียด : การจัดการกากกัมมันตรังสี หมายความว่า กระบวนการรวบรวม คัดแยก จำแนก จัดเก็บ บำบัด ปรับสภาพ หรือขจัดกากกัมมันตรังสี และให้หมายความรวมถึงการขนส่งและการดำเนินการใด ๆ ในระหว่างกระบวนการดังกล่าว
  กากกัมมันตรังสีจำแนกตามค่าครึ่งชีวิตและระดับค่ากัมมันตภาพเป็น ๕ ประเภท

  1. (๑) กากกัมมันตรังสีที่มีค่าครึ่งชีวิตสั้นมาก (very short lived waste : VSLW)
  2. (๒) กากกัมมันตรังสีที่มีระดับค่ากัมมันตภาพต่ามาก (very low level waste : VLLW)
  3. (๓) กากกัมมันตรังสีที่มีระดับค่ากัมมันตภาพต่า (low level waste : LLW)
  4. (๔) กากกัมมันตรังสีที่มีระดับค่ากัมมันตภาพปานกลาง (intermediate level waste : ILW)
  5. (๕) กากกัมมันตรังสีที่มีระดับค่ากัมมันตภาพสูง (high level waste : HLW)
  • กำหนดหน้าที่ของผู้ก่อให้เกิดกากกัมมันตรังสี
  • เมื่อผู้ก่อให้เกิดกากกัมมันตรังสีดำเนินการจัดการกากกัมมันตรังสีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งผลการจัดการกากกัมมันตรังสีให้สานักงานทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้ดำเนินการจัดการ กากกัมมันตรังสีเสร็จเรียบร้อย
  • การแจ้งผลการจัดการกากกัมมันตรังสีให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการประกาศกำหนด

  ที่มา: www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/089/T_0007.PDF


  www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/089/T_0003

  www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/089/T_0007

 3.    
ข่าวสารเพิ่มเติม