เยี่ยมดูงานด้านนิวเคลียร์เทคโนโลยีขั้นสูง ณ ประเทศญี่ปุ่น

เยี่ยมดูงานด้านนิวเคลียร์เทคโนโลยีขั้นสูง ณ ประเทศญี่ปุ่น

ระหว่างวันที่ 25-31 สิงหาคม 2562

ดร.ชัยณรงค์ เชิดชู นายกสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย (สนท.) ร่วมคณะผู้บริหารระดับสูงของไทย
ประกอบด้วยนายนที ทับมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน (หัวหน้าคณะ)
นายเจน นำชัยศิริ วุฒิสมาชิก นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. (บอร์ด สทน.)
นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ ผู้แทนจากสภาพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ
นางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
นายรุ่งเรือง สายพวรรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภา อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
นายวชิรวิชญ์ บุญสม ผู้อำนวยการกอง กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน
นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สผ.
นางวราภรณ์ วัชรสุรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ปส.
นายสา แสงแสวง ทสจ.บุรีรัมย์
ศ. ดร. พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (บอร์ดกฟผ.)
นายอัศวิน อัศวุตมางกุร พลังงานจังหวัดบุรีรัมย์
นส. อุษา กัลลประวิทย์ นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการพิเศษ ปส.
นส. นทีกูล เกรียงชัยพร วิศวกรนิวเคลียร์อาวุโส กฟผ.
และ นส. จารุวรรณ พิมสวรรค์ สนพ.
ไปเยี่ยมดูงานด้านนิวเคลียร์เทคโนโลยีขั้นสูง ณ ประเทศญี่ปุ่น

และมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทยและ JIAF International Cooperation Center(JICC) ณ กระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม (METI) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562

ข่าวสารเพิ่มเติม