เยี่ยมชมกิจการโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนไซยะบุรี สปป. ลาว วันที่ 5-10 ธันวาคม 2561

ทัศนศึกษา การใช้ประโยชน์ทางนิวเคลียร์

เยี่ยมชมกิจการโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนไซยะบุรี สปป. ลาว 5-10 ธันวาคม 2561

กิจกรรม

  • เยี่ยมชมกิจการโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนไซยะบุรี
  • ทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียวร่วมกัน ที่หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก
  • สะพานแดง วังเวียง
  • ล่องเรืออ่างเก็บน้ำเขื่อนน้ำงึม
ข่าวสารเพิ่มเติม