สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทยร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย Tohoku ประเทศญี่ปุ่น

สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย
ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย Tohoku ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อ 6 ม.ค. 2559 พล.ต.ดร.ชัยณรงค์ เชิดชู นายกสมาคมฯ พร้อมกรรมการสมาคม รศ.ดร.สัญชัย นิลสุวรรณโฆษิต และ รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ได้เดินทางเข้าเยียมชมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย Tohoku เมือง Sendai จังหวัด Miyagi ประเทศญี่ปุ่น และหารือถึงการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน
ข่าวสารเพิ่มเติม