รายงานการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

รายงานการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 2 – 9 มีนาคม 2567

รายนามผู้ร่วมคณะเดินทางไปศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ประกอบด้วย

 1. พลตรี ดร. ชัยณรงค์ เชิดชู นายกสมาคม/หัวหน้าคณะ
 2. นางกอร์ปกิจ  เชิดชู สมาชิกตลอดชีพ สนท,
 3. นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล อุปนายก/ผอ.กองนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ปส,
 4. นางสาวอุษา กัลลประวิทย์ ปฏิคมและประสานงานต่างประเทศ ผู้ประสานงาน/เลขาฯ คณะเดินทาง
 5. นายฉัตรชัย มาวงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ กฟผ.
 6. นายศิริวัฒน์ เจ็ดสี ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมโรงไฟฟ้า กฟผ.
 7. นายพงศ์ศักดิ์ ครุกานันต์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่ New S-Curve, GPSC
 8. นางสาวจุฑามาศ รัตนจันทรานนท์ ผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กร Corporate Communication, GPSC
 9. นางสาวเธียรภัทร เลิศวัฒนวิมล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่ New S-Curve, GPSC
 10. นายวัชรินทร์ ยกย่อง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชพ.  สนพ.
 11. นางสาวปานทิพย์ อัมพรรัตน์ วิศวกรนิวเคลียร์ ชพ. ปส. /กรรมการบริหาร สนท.

 

สรุปการเดินทางไปศึกษาดูงาน มีดังนี้

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567

คณะฯ (8 คน) เดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยเที่ยวบิน TG 614

ทีม CNOS จัดรถมาต้อนรับคณะ ณ Beijing International Airport และพาเข้า รร. ที่พัก (Xiyuan Hotel) และเลี้ยงอาหารค่ำต้อนรับคณะ ณ Four Generations Under One Roof Restaurant

 

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567

CNOS จัด Cultural Visits ให้แก่คณะที่เดินทางไปถึง

 

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567

เช้า: เข้าเยี่ยมพบ chairman of CNOS (Mr. Wang Yongge) และ คณะ ณ CNNC Headquaters คณะได้เยี่ยมชม Exhibition Hall ของ CNNC ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ของจีน ณ ปัจจุบัน ให้บริการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้งในและต่างประเทศ หลังจากนั้นมีการแนะนำหน่วยงานทั้งสองฝ่าย และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นที่สนใจ

ดร.พงศ์ศักดิ์ ครุกานันต์ GPSC และ ท่านนายก สนท. มอบของที่ระลึก

บ่าย: เข้าเยี่ยมพบ Dr. Shoujun Wang, President และ คกก. บริหาร CNS ก่อนลงนามใน MOU ฉบับใหม่

ทั้งนี้ฝ่ายไทยเสนอความร่วมมือด้าน HRD, outreach activities และ Public communication (item 2. d และ 2 e) …ie. nuclear camping and train-the-trainers ซึ่งได้รับการตอบรับจาก CNS เป็นอย่างดี โดยมอบหมายให้ Ms. Yanyan Zhu, Vice president of Academic and International Affairs เป็นผู้ประสานงาน ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวร่วมกับ นางสาวอุษา กัลลประวิทย์ ผู้ประสานงานต่างประเทศ สนท.

หลังจากนั้น CNOS นำคณะเดินทางไปเยี่ยมชมกิจการของ China Nuclear Power Engineering (CNPE) ซึ่งมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญให้บริการ ด้าน Site Selection และ Waste Management (Geological feasibility analysis) ของจีน (ท่านนายกฯ มอบของที่ระลึก)

 

วันที่ 5 มีนาคม 2567  เยี่ยมชมกิจการของ China Institute of Atomic Energy (CIAE) ดังนี้

– 100 MeV Accelerator Research Center for research on effect of cosmic ray and radioisotope production.

– Miniature Neutron Source Reactor (MNSR) for Boron Neutron Capture Therapy (BNCT)

– China Advanced Research Reactor (CARR) เป็นศูนย์วิจัยการใช้ประโยชน์นิวเคลียร์เทคโนโลยีของ CIAE เช่น การผลิตสารไอโซโทปรังสีเพื่อใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรม การทดสอบเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และการอาบรังสีวัสดุ การวิเคราะห์การกระตุ้นด้วยนิวตรอน (Neutron Activation Analysis, NAA) เป็นต้น

– ช่วงบ่าย คณะร่วมประชุมกับ Ms. Jiang Huang, Deputy Director, Dept. Industrial Development และทีมงาน ฟังบรรยายด้านการวิจัยและพัฒนา Small Reactor และ Linac โดย CIAE (นายฉัตรชัย มาวงศ์, ผู้ช่วยผู้ว่าการ กฟผ. เป็นผู้แทนมอบของที่ระลึก)

 

วันที่ 6 มีนาคม 2567

ด้วย National Energy Administration ติดภารกิจจึงไม่สามารถเข้าเยี่ยมพบได้

CNOS จึงปรับแผนให้คณะไป Visit Walking Street (Nanluogu Xiang) และ Summer Palace

18.00 น. สอท. ปักกิ่ง โดย อท. เบญจมินทร์ สุกาญจนัจที ดร.พสุภา ชินวรโสภาคและคณะให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากไทยและผู้แทนจาก CNOS และให้เกียรติเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ ท่านนายก สนท.แนะนำหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมคณะไปเยี่ยมดูงานในครั้งนี้ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานของ สอท. ปักกิ่งแก่คณะอีกด้วย (Working Dinner) (ท่านนายกฯ และ ดร. อะตอม มอบของที่ระลึก)

 

วันที่ 7 มีนาคม 2567

เดินทางออกจากกรุงปักกิ่งไปยังเมือง Haikou จังหวัดไหหลำ ด้วยสายการบิน China Airlines เดินทางต่อไปยัง รร. ทึ่พัก (Qizi Bay New Century Resort), Changjiang ด้วยรถบัส

– Dinner with President of Hainan Nuclear Power Co.Ltd. (ท่านนายกฯ มอบของที่ระลึก)

 

วันที่ 8 มีนาคม 2567

เช้า: เดินทางไป SMR Demonstration Facility, Mr. Deng Xiaoliang, Vice President (Dept.level) of Hinan Nuclear Power Company และคณะ ให้การต้อนรับ ฟังการบรรยาย ณ Education Center และ Simulation Training ก่อนไปชมสถานที่ฯ ก่อสร้าง ซึ่งมีการครอบโดมเรียบร้อยแล้วและอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบความเรียบร้อยปลอดภัยขั้นสุดท้าย ก่อนเริ่มเดินเครื่องในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

– ฟังการบรรยายโครงการ APC100 โดย Mr. Xu Weizu, Director, Dept. Technology & Scientific Innovation ซึ่งมีข้อซักถามเกี่ยวกับการขนส่ง reactor vessel ทางเรือมายังสถานที่ก่อสร้าง การเพิ่มกำลังการผลิตของ SMR ตามต้องการ (โดยการต่อ reactor vessels แบบ chain) ความล่าช้าของโครงการ (เนื่องจากความต้องการ reactor vessels เพิ่มมากขึ้น ทำให้ผู้ผลิตส่งให้ล่าช้ากว่ากำหนด เป็นต้น) และการสื่อสารมวลชน (public communication)

บ่าย: เดินทางกลับจากเมือง Changjiang ไปยัง รร. ที่พัก (Boahua Harbor View Hotel) ณ เมือง ฉงชิ่ง

– แวะซื้อของฝาก/ร่วมรับประทานอาหารค่ำร่วมกัน

 

วันที่ 9 มีนาคม 2567

– เดินทางกลับประเทศไทยด้วยสายการบิน Sichaun Airlines ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ (เวลา11:15 น.) โดยสวัสดิภาพ

ข่าวสารเพิ่มเติม