การเสวนาเรื่อง “อนาคตพลังงานไทย ใครกำหนด”

การเสวนาเรื่อง “อนาคตพลังงานไทย ใครกำหนด”

จัดโดย สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย (สนท.)
โดยการสนับสนุนจากสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท.)

ในวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม Golden Tulip Sovereign Rama9 กรุงเทพมหานคร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำรายงานด้านนโยบายทางเลือกพลังงานของประเทศไทยในยุค ๔.๐ (White paper) และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานหลักและพลังงานทางเลือก พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการจัดทำนโยบายและกำหนดอนาคตพลังงานของประเทศ

ข่าวสารเพิ่มเติม