การประชุมวิชาการ IAEA-Expert Mission on Strengthening Networks for Human Resource and Knowledge Development (HRKD)

สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทยร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ “IAEA-Expert Mission on Strengthening Networks for Human Resource and Knowledge Development (HRKD)” ในระหว่างวันที่ 21 – 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 209 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและหาแนวทางร่วมกันในการสร้างเครือข่ายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์ความรู้ทางด้านนิวเคลียร์และรังสีในระดับประเทศ โดยมีคณะผู้เชี่ยวชาญจาก IAEA นำโดย Mr. Masashi Nakazono, Senior Expert, Nuclear Knowledge Management Section, IAEA มาให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์ในการจัดตั้งเครือข่ายดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องด้านนิวเคลียร์และรังสี ทั้งสิ้น 35 คน

ข่าวสารเพิ่มเติม