การบรรยายพิเศษ หัวข้อ Establishment of National Network for Nuclear HRD in Thailand

การบรรยายพิเศษหัวข้อ

Establishment of National Network for Nuclear HRD in Thailand

โดย Dr. Kiyonobu Yamashita จาก JAIF International Cooperation Center (JICC) แห่งประเทศญี่ปุ่น

ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562
ณ ห้องประชุมใหญ่ ปส.
โดยมีรายละเอียดร่างกำหนดการ ดังนี้

9.30 – 10.00 น. ลงทะเบียน
10.00 – 12.00 น. การบรรยายพิเศษ โดย Dr. Kiyonobu Yamashita
  จาก JAIF International Cooperation Center (JICC)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. สรุปผล ซัก-ถาม

Presentation

– Establishment of NATIONAL Nuclear HRKD Network Japan Yamashita.pdf

ข่าวสารเพิ่มเติม