การบรรยายพิเศษหัวข้อ American and Global Nuclear Technology Development: Fission and Fusion

การบรรยายพิเศษหัวข้อ

American and Global Nuclear Technology Development:
Fission and Fusion

โดย ดร.วิสันต์ เหลืองดิลก วิศวกรที่ปรึกษาอาวุโส จากบริษัท Fauske & Associates, LLC ประเทศสหรัฐอเมริกา

จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ในวันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 14:00 – 15:30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสวทช. ถ.โยธี (หลังอาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) กทม.

แจ้งเข้าร่วมฟังการบรรยายตาม แบบตอบรับประชุม ที่ นางสาววนิดา ทิมสถิตย์ ศูนย์เครื่องปฏิกรณ์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผ่านทางจดหมายอิเลคโทรนิคส์ที่ vanidat@tint.or.th
ภายในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562

โดยมีรายละเอียดร่างกำหนดการ ดังนี้

Special Seminar Agenda

“American and Global Nuclear Technology Development: Fission and Fusion”

Meeting room, 3rd floor, NSTDA Building,
Yothee Road, Bangkok, Thailand

22 January 2019

14:00-14:15 Opening Session, Welcoming address,
Introduction of the seminar
Dr. Kopr Kritayakirana
Dr. Chainarong Cherdchu
Dr. Somporn Chongkham
14:15-15:15 Special talk:
American and Global Nuclear Technology Development:
Fission and Fusion
Dr. Wison Luangdilok
15:15-15:30 Q & A All
Closing

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารเพิ่มเติม